Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

Absolvování terapeutického programu bude od 1. 4. 2024 nutnou podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění v těchto případech:

 • Řidiči, kterým byl uložen zákaz řízení na 18 měsíců nebo déle
 • Řidiči, kteří se odmítli podrobit zkoušce na alkohol nebo drogy
 • Povinnost absolvovat terapeutický program mají také ti řidiči, jimž bylo absolvování nařízeno soudem nebo státním zástupcem

Více viz sekci Ke stažení: „Znění zákona č. 3612000 Sb. o silničním provozu (účinnost od 1.4.2024)“.

Ano, program je přínosem pro všechny, již chtějí rozvíjet řidičské kompetence, na než v autoškole často není kladen důraz – vnímání rizika, plánování a strategie, životní styl. Velmi vhodný je především pro začínající řidiče, kteří mají sklony k riskování za volantem, jako prevence nebezpečného chování i budoucích problémů se zákonem.

Program mohou využít také řidiči žádající o vrácení řidičského oprávnění po uplynutí poloviny trestu, pokud chtějí prokázat aktivní zájem o svoji nápravu a rozvoj.

Primárně pro řidiče, jimž vznikne povinnost absolvovat terapeutický program jako nová podmínka pro opětovné získání odebraného řidičského oprávnění [s účinností od 1.4.2024 bude upravovat § 102 odst. 5) zákona o silničním provozu].

Terapeutický program mohou absolvovat rovněž lidé, kteří mají zájem o „vylepšení svého obrazu“ v očích soudce za situace, že si žádají o podmíněné upuštění od výkonu zbytku zákazu řízení po uplynutí poloviny trestu. Týká se tedy i řidičů, již nemusejí doložit vykonání programu za účelem opětovného získání řidičského oprávnění.

Vhodný může být rovněž pro začínající řidiče, kteří mají sklony k riskování za volantem, jako prevence nebezpečného chování i budoucích problémů se zákonem.

S účinností od 1.4.2024 bude terapeutický program novou podmínkou pro navrácení řidičského oprávnění pro 3 skupiny řidičů:

 • Osoby, jež mají uložený zákaz řízení motorových vozidel na 18 a více měsíců (ve správním či trestním řízení)
 • Osoby, jež se dopustí přestupku dle § 125c odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu (odmítnou se podrobit zkoušce na alkohol nebo jinou návykovou látku)
 • Osoby, jež budou mít povinnost absolvovat terapeutický program na základě rozhodnutí soudce či státního zástupce. Povinnost doložit vykonání terapeutického programu se bude týkat skutků spáchaných po datu 1.7.2023

Viz otázku „Pro koho jsou terapeutické programy určeny?“. Obecně platí, že tyto programy nejsou zaměřeny na ovládání vozidla ani znalost předpisů, ale soustředí se na další úrovně řidičské způsobilosti – především na strategii a plánování řízení, životní styl a hlubší postoje ovlivňující individuální tendence k porušování pravidel. Pokud má tedy řidič v těchto oblastech rezervy, může účast v programu zvážit.

Jedná se o pět setkání po čtyřech hodinách, mezi kterými je minimálně týdenní odstup, přičemž maximální interval mezi dvěma setkáními je 3 týdny. Programy se konají obvykle v odpoledních hodinách, aby mohli klienti docházku skloubit s prací. Nutná je osobní přítomnost ve skupině. Po splnění podmínek absolvování je klientům vydán certifikát.

Program vede lektor – psycholog či terapeut s akreditací od Metodického centra dle metodiky vydané Metodickým centrem. Lektor si k sobě může vzít i koterapeuta, což vždy záleží na jeho uvážení. Na každém setkání programu musí být vždy osobně přítomen alespoň jeden akreditovaný lektor.

Program je zaměřený spíše na diskusi o důležitých tématech dopravní bezpečnosti i osobních názorech o postojích účastníků. O klientech se nepíší žádné zprávy. Lektor jen po každém setkání zadává do informačního internetového portálu údaje o přítomnosti (nebo absenci) účastníků, popřípadě může ještě doplnit stručné poznámky o průběhu kurzu (spíš v případě nějakých mimořádností).

Jednotlivé běhy probíhají v adekvátních prostorech, jež si zajištují sami lektoři. Stejně jako další pracovní pomůcky pro účastníky programu (pracovní sešity vydané Metodickým centrem, prací potřeby a podobně).

Zájemci o účast v terapeutickém programu se mohou od 1.4.2024 hlásit prostřednictvím speciálního agendového informačního systému – internetového informačního portálu. Nezbytnou podmínkou je mít k dispozici elektronickou identitu (lze využít například své elektronické bankovnictví), jejímž prostřednictvím bude ověřena totožnost účastníka. S přihlášením do systému mohou účastníkům asistovat i akreditovaní lektoři terapeutických programů, na něž se mohou účastníci obrátit a dohodnout si s nimi schůzku.

Odkaz na přihlašovací portál je dostupný i na webových stránkách Metodického centra.
Jednotlivé běhy terapeutických programů vypisují a vedou lektoři, kteří získali akreditaci od Metodického centra. Jedná se obvykle o zkušené terapeuty, dopravní psychology či obdobně kvalifikované odborníky.
Úhradu za účast upravuje vyhláška o terapeutických programech pro řidiče č. 208/2023 Sb., kterou vydává Ministerstvo dopravy. Aktuální výše úhrady činí 13.310 Kč včetně DPH.
Obvyklý počet klientů v jednom běhu programu je 7-8. Zákon stanovuje minimální počet 3 a maximální 12 účastníků. Lektor si podle svých preferencí a možností může v tomto intervalu zvolit konkrétnější rozpětí počtu účastníků, které zadává do informačního internetového portálu při vypisování kurzu.
Pro začínající řidiče, kteří se chtějí rozvíjet, je vhodnou příležitostí účast na krátkých rozvojových programech pro začínající řidiče (například https://www.startdriving.cz/).

Řidiči také mohou využít kurzy bezpečné jízdy. Jejich rizikem je však to, že u těch, kteří vykazují výrazné sklony k nebezpečnému chování, často vedou spíše k posílení sebevědomí a tendenci riskovat, než ke zvýšení opatrnosti a předvídavosti.
Lektor terapeutických programů musí splňovat podmínky stanovené zákonem o silničním provozu (§ 102c, odst. (1) písm. a) až c)). Patří mezi ně:
 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním oboru
 • úspěšné absolvování kvalifikačního kurzu pro lektory zakončeného zkouškou, jenž pořádá Metodické centrum či veřejná vysoká škola ve spolupráci s Metodickým centrem
 • doložení alespoň 3 let terapeutické praxe nebo absolvování akreditovaného psychoterapeutického výcviku, který je specifikován ve vyhlášce o terapeutických programech pro řidiče č. 208/2023 Sb. (§ 12).

Při splnění výše popsaných podmínek si lektor může požádat Metodické centrum o udělení akreditace.

Minimální počet kurzů za rok není určen, množství vypisovaných kurzů závisí na možnostech lektorů a koreluje i s poptávkou za strany účastníků v daném regionu. Nepředpokládáme, že by Metodické centrum v této oblasti do činnosti lektorů jakkoliv zasahovalo.
Po spuštění internetového informačního portálu bude možné podat žádost o akreditaci jeho prostřednictvím. Přístup do tohoto portálu zřídí zájemcům o lektorování Metodické centrum.

Po splnění všech podmínek pro získání akreditace podá lektor velmi jednoduchou žádost přímo v informačním internetovém portálu, takže nebude muset vyplňovat žádný speciální formulář. K žádosti přiloží také všechny potřebné přílohy. Detaily jsou specifikovány ve Studijním a zkušebním řádu Metodického centra, jenž je dostupný na webových stránkách Metodického centra (viz sekci Ke stažení: „Studijní a zkušební řád Metodického centra“).
Kromě minimální délky praxe (3roky), jež je stanovena přímo zákonem o silničním provozu, upravuje další podrobnosti jejího uznávání ze strany Metodického centra Studijní a zkušební řád Metodického centra, který je dostupný na webových stránkách Metodického centra (viz sekci Ke stažení: „Studijní a zkušební řád Metodického centra“). Žadatel musí splňovat alespoň jedno z těchto kritérií:

 • Absolvovaný výcvik certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii, nebo akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP v délce nejméně 370 hodin. Může být uznáno více kratších výcviků, které v součtu dosahují uvedené hodinové dotace.
 • Praxe v oblasti psychoterapie, případně psychologického poradenství a diagnostiky v zaměstnaneckém poměru v organizaci, jež se touto problematikou zabývá, popřípadě jako OSVČ, doložené buď výpisem z živnostenského rejstříku, nebo potvrzením zaměstnavatele za období nejméně 3 let.
 • Praxe v oblasti lektorské činnosti zaměřené na měkké dovednosti, případně koučinku v délce nejméně 3 let. Praxi uchazeč dokládá potvrzením zaměstnavatele nebo výpisem z živnostenského rejstříku a doloženou fakturací příslušné činnosti za období nejméně 3 let. Ve sporných případech může Metodické centrum požádat o další podklady, například odborné kazuistiky. Pro uznání vhodnosti příslušné praxe dle odst. c) je vedle posouzení oprávněného pracovníka nutné také schválení ředitelem Metodického centra a odborného garanta Metodického centra.
Kvalifikační kurzy pro lektory v současné době pořádá pouze Metodické centrum. Pro přihlášení lze nyní využít webové stránky Metodického centra nebo stránky Centra dopravního výzkumu, v., v., i. V budoucnu bude možné zaregistrovat se do vybraného běhu kurzu prostřednictvím informačního internetového portálu v uživatelském účtu neakreditovaného lektora, který zájemcům o účast v kvalifikačním kurzu zřídí Metodické centrum.
Na základě přechodných ustanovení stanovených zákonem o silničním provozu mají výjimku z povinnosti absolvovat kvalifikační kurz pro lektory terapeutických programů osoby, které v období od 1. července 2018 do 30.června 2023 vedly v součinnosti s Probační a mediační službou program určený pro klienty, již spáchali trestný čin v souvislosti s řízením motorových vozidel. Pro tyto zájemce zůstává ale v platnosti podmínka úspěšného složení zkoušky, jež je standardně součástí kvalifikačního kurzu.

Další skupinou, která může využít zákonem stanovené výjimky jsou osoby, jež v období od 1. ledna 2015 do 30. června 2023 absolvovaly kvalifikační kurz pro lektory k vedení programů určených pro klienty, již spáchali protiprávní čin v souvislosti s řízením motorových vozidel, zakončený zkouškou a pořádaný Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. nebo veřejnou vysokou školou ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. v rozsahu nejméně 150 hodin. Těmto zájemcům se uznává absolvování kvalifikačního kurzu pro lektory terapeutických programů i složení zkoušky.
Zájemci o pozici lektora, kteří již v minulosti absolvovali ekvivalent kvalifikační kurzu pro lektory terapeutických programů, a je možné jim dle přechodného ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu uznat jeho splnění včetně zkoušky, mohou o akreditaci žádat jednoduchým postupem přes informační internetový portál. Zde rovněž doloží všechny potřebné podklady.

Metodické centrum bude účastníky dřívějších kvalifikačních kurzů pro lektory včas oslovovat a poskytne jim nezbytné informace a instrukce k dalšímu postupu. Také bude zjišťovat jejich zájem o spolupráci na pozici lektora terapeutických programů. Všichni z nich tedy budou mít možnost získat akreditaci, pokud o to budou stát. Metodické centrum kalkuluje počty nových lektorů i s ohledem na tuto skupinu, takže se nemůže přihodit, že by se na některého účastníka uvedeného odborného výcviku z kapacitních důvodů nedostalo a nebyla mu udělena akreditace lektora. Samozřejmě ale musí splnit i další zákonem stanovené podmínky. Co vše je třeba doložit pro získání akreditace lektora terapeutických programů, je podrobně upraveno ve Studijním a zkušebním řádu Metodického centra, který je dostupný na webových stránkách Metodického centra (viz sekci Ke stažení: „Studijní a zkušební řád Metodického centra“)
Kvalifikační kurz pro lektory terapeutických programů pro řidiče je v současné době zpoplatněn částkou 36.300 Kč včetně DPH. Kurz zahrnuje i zkoušku.
Mezi základní práva lektora náleží především nárok na odměnu za odvedenou práci. Vyhláška o terapeutických programech pro řidiče č. 208/2023 Sb. stanovuje paušální náhradu nákladů za jednoho účastníka běhu programu, který lektor vede, ve výši 7.750 Kč bez DPH. Lektor se může rovněž na Metodické centrum obracet s dotazy a podněty, případně má právo podat stížnost na neoprávněný postup.

Stěžejní povinnosti lektora představuje závazek poskytovat terapeutické programy v požadované kvalitě a řídit se přitom kromě platné legislativy i metodickými pokyny vydanými Metodickým centrem. S tímto bodem souvisí, že lektor bude muset na vlastní náklady zajistit odpovídající prostory pro vedení programu, přichystat pro účastníky všechny potřebné materiály a další pomůcky, či průběžně pracovat s informačním internetovým portálem.

Dále je lektor povinen spolupracovat v rámci realizace kontrolní činnosti, kterou Metodické centrum musí ze zákona vykonávat. Mezi další významné povinnosti patří asistence lektora zájemcům o účast v terapeutických programech s procesem jejich přihlášení do vybraného běhu, pokud se na lektora s takovou žádostí obrátí (zajištění plně nedigitálního způsobu přihlášení pro účastníka) – k tomu budou mít lektoři k dispozici informační internetový portál, v němž potřebné kroky s klientem velmi snadno zprocesují.

Každý lektor bude s Metodickým centrem před zahájením své činnosti uzavírat rámcovou smlouvu o spolupráci, v níž budou všechny hlavní povinnosti a oprávnění shrnuty.
Počet lektorů se odvíjí podle předpokládaného počtu klientů terapeutických programů. V České republice bude do zahájení terapeutických programů proškoleno a akreditováno cca 200 lektorů. Budou působit v různých regionech podle předpokládaného rozložení poptávky ze strany klientů. Počítáme s tím, že jeden lektor bude mít kapacitu pracovat průměrně s cca 100 klienty ročně.
Vyhláška o terapeutických programech pro řidiče č. 208/2023 Sb. stanoví paušální náhradu nákladů za jednoho účastníka běhu programu, který lektor vede, ve výši 7.750 Kč bez DPH. Pokud je lektor plátcem DPH, přičte se k této sumě ještě příslušná částka reprezentující procentní sazbu daně z přidané hodnoty, již následně lektor v rámci svého účetnictví standardně odvede.
Většinu problémů, zejména metodického, legislativního či odborného charakteru, mohou lektoři konzultovat a řešit přímo s Metodickým centrem. Problémy logistického charakteru, jež jsou spojené například s řádným zajištěním jednotlivých běhů terapeutických programů, které lektor vede, náleží do gesce samotného lektora, jenž se ovšem může s žádostí o pomoc vždy obrátit na některého ze svých kolegů v terénu nebo na Metodické centrum.
V těchto situacích je vždy třeba, aby lektor okamžitě vyrozuměl o nastalé situaci Metodické centrum, které následně koordinuje proces převodu zahájeného běhu programu na jiného lektora, požádá-li o to některý z jeho účastníků. Optimálním postupem pro tyto situace je, když má lektor předem domluvené s některým ze svých kolegů, že za sebe budou v podobných momentech „zaskakovat“. To významně zjednodušuje celý proces jak samotným lektorům, tak i Metodickému centru.
Průběžné vzdělávání musí lektor absolvovat každý rok. Výjimku představuje pouze situace, kdy lektor v daném roce získal akreditaci k poskytování terapeutických programů – v tomto roce průběžně vzdělávání splnit nemusí.

Průběžné vzdělávání je organizováno formou jednodenního setkání ve skupině s ostatními lektory. Jedná se o jakousi formu supervize, na níž lektoři rozebírají a sdílí své praktické zkušenosti s realizací terapeutických programů a diskutují zajímavé kazuistiky. Metodické centrum, které je výhradním poskytovatelem kurzů průběžného vzdělávání lektorů terapeutických programů, rovněž účastníky seznamuje s různými novinkami spojenými s legislativními, metodickými či organizačními změnami.
Metodické centrum bude od 1.4.2024 provádět dva základní typy kontrol. První budou takzvané kontroly administrativní, jež budou zaměřeny na technickou stránku realizace terapeutických programů – zejména na to, jestli údaje uvedené lektorem při vypsání běhu programu v informačním internetovém portále korespondují se skutečností (počet účastníků, místo a čas konání kurzu, vhodnost zvolených prostor a podobně). Druhým typem budou kontroly odborné. Při nich bude pracovník Metodického centra prověřovat především to, zda lektor vede program v souladu s platnou metodikou terapeutických programů. Odborná kontrola má za cíl především odbornou podporu lektorů. Podrobnosti k průběhu a dalším souvislostem kontrolní činnosti Metodického centra jsou uvedeny v Kontrolním řádu Metodického centra, který bude zveřejněn na našich webových stránkách.
Metodické centrum je povinno odebrat lektorovi akreditaci pro provádění terapeutických programů ve dvou situacích. První je případ, kdy lektor na základě provedené kontroly dostane od Metodického centra uložená nápravná opatření, ale ve stanovené lhůtě požadovanou nápravu nesjedná. O nové udělení akreditace může takový lektor požádat nejdříve za 2 roky od jejího odejmutí.

Druhou situací je případ, kdy lektor nesplní v daném roce povinné průběžné vzdělávání. O opětovné udělení akreditace pak může požádat, jakmile kurz průběžného vzdělávání absolvuje.
Terapeutické programy jsou běžným nástrojem prevence rizikového chování za volantem, který je především v západní Evropě využíván už od 70. let. Od té doby byla účinnost programů hodnocena v rámci řady mezinárodních výzkumných projektů. Hodnocení u absolventů prokázalo 50–90% pokles recidivy, přičemž jako nejúčinnější se ukazovaly programy zaměřené více terapeuticky než výukově.

V České republice se terapeutické programy připravovaly více než deset let. V tomto období proběhla také dlouhodobá pilotní studie, která u české koncepce prokázala 70% pokles recidivy. Během pilotáže byl také zkoumán dopad na postoje a prosociální chování řidičů a dopad na jejich mozkové funkce. Výsledky prokázaly zvýšení prosociálního chování řidičů a také významné zlepšení funkcí mozkových center zodpovědných za empatii a prosociální chování – především předního cingulárního kortexu, přední insuly a mediálního prefrontálního kortexu.

Odborné publikace dokumentující účinnost terapeutických programů:

Shaw, D. J., Czekóová, K., Špiláková, B., Salazar, M., Řezáč, P., Kurečková, V., ... & Brázdil, M. (2020). A neuroscientific evaluation of driver rehabilitation: Functional neuroimaging demonstrates the effectiveness of empathy induction in altering brain responses during social information processing. PLoS one, 15(4), e0232222. Dostupné z:https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0232222&type=printable

Bartl, G., Assailly, J. P., Chatenet, F., Hatakka, M., Keskinen, E., & Willmes-Lenz, G. (2002). EU-Project «ANDREA» Analysis of Driver Rehabilitation Programmes Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV). Institut für Verkehrspsychologie, 403.

Klipp, S., Machata, K., & Van Schagen, I. (2013). The EU BestPoint project: Getting the best out of a demerit point system. Proceedings of the 2013 Australasian Road Safety Research, Policing & Education Conference 28th – 30th August, Brisbane, Queensland.

Klipp, S., Eichel, K., Billard, A., Chalika, E., Dabrowska–Loranc, M., Farrugia, B., ... & Assailly, J. P. (2011). European Demerit Point Systems: Overview of their main features and expert opinions. BestPoint Deliverable 1. BASt, Bergisch Gladbach, Germany. Dostupné z:https://archive.etsc.eu/documents/BPHandBook.pdf

Schulze, H., Schumacher, M., Urmeew, R., Auerbach, K.: DRUID Final Report: Work performed, main results and recommendations (2012). Federal Highway Research Institute, Germany. Dostupné z:http://www.druid-project.eu/Druid/EN/deliverales-list/deliverables-list-node.html

SUPREME 2007: Summary and Publication of Best Practices in Road Safety in the Member States. The Final Report of SUPREME. June, 2007.
První pokusy o zavedení terapeutických programů pro řidiče se datují do 70. let 20. století. Od roku 2010 probíhá velmi intenzivní příprava a pilotáž české koncepce programů. Ta vychází z ověřených přístupů ze zahraničí a současně zohledňuje specifické problémy a možnosti českého prostředí. Od roku 2010 byla v České republice realizována řada výzkumných i pilotážních projektů, z nichž vychází i současné znění legislativy.

Na přípravě i testování koncepce spolupracovalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., s řadou institucí – především s Ministerstvem dopravy, Probační a mediační službou, Vězeňskou službou ČR, Středoevropským technologickým institutem CEITEC, experty z profesních organizací Traffic Psychology International, ICADTS, dalšími českými i zahraničními experty v oblasti dopravní bezpečnosti i významnými osobnostmi české justice.
Primárním zákonem, jímž se terapeutické programy zavádí, je zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Zde jsou terapeutické programy upraveny v § 102a – § 102e (všechna ustanovení nabudou účinnosti k 1.4.2024, od 1.7.2023 jsou účinné pouze vybrané pasáže uvedených paragrafů). Okruh osob, na něž se bude od 1.4.2024 vztahovat podmínka doložit absolvování terapeutického programu pro opětovné získání odebraného řidičského oprávnění, je vymezen v § 102 odst. (5).

Sekundárně jsou pak upraveny možnosti ukládání terapeutických programů ze strany soudců či státních zástupců v trestních předpisech. Zde se jedná (opět s účinností od 1. 4. 2024) o § 73 odst. (3), § 90 odst. (1) a (2), § 91 odst. (1) písm. d) trestního zákoníku a § 179g odst. (7), § 179h odst. (3) a (4) písm. d), g), § 307 odst. (8), § 308 odst. (3) písm. d), g) trestního řádu.
Terapeutické programy jsou běžným a dlouhodobě osvědčeným opatřením prevence rizikového chování v dopravě. V USA a západní Evropě se ve větším rozsahu začaly objevovat už od 70. let 20. století. Postupně se rozšiřovaly po celé Evropě (v roce 2011 byly programy zavedeny i na Slovensku) a řadu let byla Česká republika poslední zemí, kde programy dosud nebyly standardní součástí legislativy.
Do informačního internetového portálu, jehož prostřednictvím budou terapeutické programy organizovány, může na bazální úrovni vstoupit kdokoliv – všem občanům budou dostupné informace o vypsaných terapeutických programech, do nichž je možné se přihlásit.

Zájemci o účast v konkrétním běhu se pak musejí do portálu registrovat za využití elektronické identity (u toho jim může asistovat i některý z akreditovaných lektorů). Budou pak mít zřízený svůj uživatelský účet, v němž si budou moci vybrat zvolený běh terapeutického programu a vyřídit platbu za účast. Prostřednictvím svého uživatelského účtu také mohou komunikovat s Metodickým centrem.

Pro lepší orientaci v informačním internetovém portálu budou s dostatečným předstihem před jeho spuštěním (od 1. 4. 2024) zveřejněny příslušné uživatelské manuály.

Specifické přístupové oprávnění budou mít subjekty vyjmenované v zákoně o silničním provozu v § 102d odst. (6), písm. a). Jedná se o obecní úřady obcí s rozšířenou působností, orgány činné v trestním řízení a Probační a mediační službu. Tyto instituce si budou moci prostřednictvím svých agendových informačních systémů zjistit, zda konkrétní občan terapeutický program absolvoval, pokud je to v rámci předmětu zájmu jejich činnosti relevantní.
Programy pro řidiče s problémovou řidičskou praxí, jež poskytuje Probační a mediační služba, jsou určené pouze pro její klienty. Ti mohou do programu vstoupit buď dobrovolně, nebo v souvislosti s povinností uloženou soudcem či státním zástupcem. Absolvování tohoto programu nepředstavuje podmínku nutnou pro navrácení odebraného řidičského oprávnění. Na rozdíl od terapeutických programů je účast v těchto resocializačních programech bezplatná. Odlišnost je rovněž v lektorském zajištění při jejich vedení. Lektoři Programových center Probační a mediační služby nemusejí disponovat specifickou akreditací pro provozování své činnosti (jsou pouze proškoleni dle interních pokynů Probační a mediační služby a pravidelně absolvují odbornou supervizi). Odlišná je i časová struktura těchto dvou typů programů.

Společné prvky lze spatřovat zejména v obsahu obou typů programů, kdy jsou v jejich průběhu rozebírána obdobná témata související s provozem na pozemních komunikacích, rizikovým chováním za volantem, či s možnými důsledky nežádoucího jednání při řízení motorových vozidel. Totožný je rovněž cíl – nabídnout klientům prostor pro zamyšlení se nad svým rizikovým jednáním a pomoc při vytváření osobní strategie změny, jež má přispět k významné redukci recidivy a uvědomění si důsledků svého nežádoucího chování.
Logo
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
tel: +420 541 641 711
cdv@cdv.cz